Ekornavallen

Ekornavallen är en unik miljö där gravar från olika epoker samsas på samma yta. Det skiljer omkring 4000 år mellan den äldsta och den yngsta graven! På Ekornavallen finns gravar som täcker ett tidsspann från ca 3300 f. Kr. till vikingatid, ca 800-1050 e. Kr.
Gånggriften vid Ekornavallen kallas i folkmun Girommen ("jätte-ugnen") Flygfoto: Riksantikvarieämbet

En gång i tiden fanns det betydligt fler gravar på Ekornavallen än idag. Platsen användes som betesmark under 1800-talet och fornlämningarna fick vara ifred. På 1890-talet plöjdes dock området upp vilket förstörde många av gravarna.

Idag kan man på Ekornavallen se flera stensättningar, kvadratiska stenkretsar, domarringar, gånggrifter, en hällkista, flera resta stenar samt ett röse.

Det första man lägger märke till är förmodligen den stora gånggriften och alla de resta stenarna. Gånggriften, som dateras till ca 3300-3000 f. Kr., var en grav för många personer, förmodligen en hel släkt. Den går i folkmun under namnet Girommen (”jätte-ugnen”). Gravkammaren är tretton meter lång och två meter bred. Den står i en stensättning som är hela trettiosju meter i diameter. Samtliga stenblock består av sandsten, förutom nyckelstenen, den sten som utgör tak vid gränsen mellan gången och kammaren och som här är i granit.

De gåtfulla skålgroparna

På en del av hällarna finns skålgropar inhuggna. Exakt vad skålgroparna betyder vet man inte. Förmodligen hade de en rituell innebörd. Skålgropar har ibland tolkats som en symbol för det kvinnliga könet eller en gudinna. Troligtvis har de haft olika betydelse i olika tider och sammanhang.

Girommen restaurerades 1946. Då hittades en flintmejsel, krukskärvor och delar av bärnstenspärlor. Gånggriften har fyllts med grus och sten dels för att konstruktionen inte ska rasa samman och dels för att hindra besökare från att gå in i den.

Den större av domarringarna mäter tio meter i diameter och bestod ursprungligen av elva resta stenhällar. Idag återstår sju stycken. Domarringen står i en rund, övertorvad, stensättning och restaurerades 1928.


Skolklass besöker Ekornavallen. Foto: Claes Ström

De kvadratiska stenkretsarna

Tittar man efter noga verkar några av de resta stenarna att höra ihop. Det är de kvadratiska stenkretsarna, tre stycken. Ett par av dem består bara av fem stenar – en i varje hörn och en i mitten. Den tredje är lite större. På den större fattas dock stenarna i östra raden. Flera av hällarna är också kullfallna eller skadade. På området finns även enstaka resta stenar.

Totalt finns omkring nio runda stensättningar på Ekornavallen. Samtliga är övertorvade. Flera av de mindre stensättningarna är skadade och inte helt lätta att upptäcka.

De största stensättningarna är tjugofem respektive sjutton meter i diameter och nästan en halvmeter höga. Det finns också en stor stensättning i form av en treudd med minst tjugo meter långa sidor.

Högst upp på backkrönet ligger Ekornavallens bronsåldersröse. Röset är tjugosju meter i diameter, två och en halv meter högt och omges av ett fyra meter brett brätte, en låg stensättning som omringar röset. Röset restaurerades på 1940-talet.

Att tänka på som besökare

Ekornavallen ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På gravfältet betar får om sommaren. Hundar ska hållas kopplade.

Litteraturtips

Karl-Göran Sjögren - "Mångfalldige uhrminnes grafvar...": megalitgravar och samhälle i Västsverige, fil.dr-avhandling, 2003


 Så hittar du hit

Ekornavallen ligger vid vägen mellan Varnhem och Falköping, ca 15 km norr om Falköping. Det är skyltat från väg 46 och väg 184.

Gratis parkering finns.

Ulleröns gravfält ligger ca 2 km öster om Ed, vid väg 164. Sväng in mot Ullerön. Gravfältet ligger omkring 150 m in längs grusvägen. Plats att ställa bilen finns.

Visa på karta