Trakten kring Dragsmarks kloster

I en liten jordbruksdalgång innanför Klosterbukten ligger klosterruinen och kyrkan. Dalgången omges av ganska branta bergsluttningar. Kring ruinen finns flera äldre gårdar.


Klosterbukten. En gång i tiden löd all mark i socknen under klostret. Foto: Malin Larsson

Klosterruinen är den fornlämning som helt dominerar dalgången. All mark inom socknen löd under klostret.

Det saknas andra registrerade fornlämningar från samma tid som klosterruinen i området. Det finns en igenväxande karpdamm väster om Klostergårdarna, som kan ha anlagts av munkarna. Övriga fornlämningar är flera tusen år äldre än klosterruinen. Det rör sig bl a om flera boplatser från stenåldern och ett bronsåldersröse på en bergshöjd.

Bebyggelsen i Dragsmark är väl bevarad och intressant. Här finns byggnader uppförda från mitten av 1800-talet och framåt. Vid sekelskiftet 1900 omvandlades Klosterbukten till badort vilket också satte sin prägel på bebyggelsen.