Dimbogravfältet

Vid Prästbolet i Dimbo ligger Västergötlands största gravfält. Det är ett bygravfält med nästan 300 gravar från järnåldern.
I kanten på högen i vänster bildkant kan man skönja en kantränna. Foto: Henrik Zedig

Platsen utgörs av två delar, dels det stora gravfältet på västra sidan om vägen mellan Dimbo och Ottravad, dels det mindre gravfältet på vägens östra sida. Ursprungligen var det ett och samma gravfält. Flera av gravarna är idag skadade och har en otydlig eller förändrad form.

Det stora gravfältet

På det stora gravfältet finns sammanlagt 214 högar, omkring trettiosex runda stensättningar och tio treuddar. Högarna varierar i storlek från tre meter i diameter och mindre än en halv meter höga, till den största som är sexton meter i diameter och en och en halv meter hög. Flera av dem har en så kallade kantränna, ett sorts dike som löper runt högen och gör så att den syns tydligare.

De runda stensättningarna är från fem eller sex upp till tolv meter i diameter. Den största av dem är ofylld – den saknar alltså stenar innanför ytterringen. Istället har den en kantkedja, en lägre ring av stenar som löper utanför den egentliga ytterringen. De övriga stensättningarna är alla övertorvade.

Även treuddarna är övertorvade. Några av dem är ganska otydliga och ligger alla i gravfältets östra del.

Förutom järnåldersgravarna finns det också en sentida runsten på gravfältet. Tillsammans med tre andra stenar bildar den nästan en fyrkant. Den påminner om den gravform som kallas ”kvadratisk stenkrets” men det är alltså ingen grav.

Dessutom finns det sex stycken hålvägar på gravfältet. Några av dem har använts i modern tid.

Det mindre gravfältet

Gravfältet på andra sidan vägen är betydligt mindre, med omkring tjugosju högar, sju runda stensättningar och en treudd. Högarna liknar i storlek och konstruktion de som finns på det större gravfältet. Treudden ligger mitt på gravfältet och dess ena spets är skadad. Båda gravfälten är skadade av sentida påverkan som vägbyggen, odlingar och en grustäkt. Det större gravfältet undersöktes 1987. Inga fynd påträffades. Däremot har brända ben, förmodligen från människa, hittats i närheten av en stor stensättning strax nordväst om gravfältet.

Det är lätt att tänka sig järnålderssamhället som primitivt, men handelskontakterna med övriga Europa var livliga, och influenserna utifrån många. Man hade även kontakt med Romarriket, något som visar sig i fynd av romerskinspirerade statyetter och glas.

Att tänka på som besökare

Dimbogravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring.

Tänk på att

  • visa hänsyn,
  • parkera på angiven plats
  • och inte skräpa ner.

På sommaren betar får på gravfältet. Hundar ska hållas kopplade.


 Så hittar du hit

Gravfältet ligger i Dimbo, söder om kyrkan, längs vägen mot Ottravad.

Parkering finns i anslutning till gravfältet.

Visa på karta