Trakten kring Dalstorp

Järnåldersgravfält och rösen kan ses på många platser runt om i landet. De är lämningar efter ett bondesamhälle, där människor lärt sig att hantera först brons och sedan järn men där flintredskap fortfarande förekom.
Utsikt över Dalstorpasjön. Foto:  Regionmuseum Västra Götaland

Det är inte så många boplatser kända från vare sig brons- eller järnålder i trakten av Dalstorp. Vanligt och välkänt är att järnålderns gravfält ofta låg nära den tidens gårdar.

Röjningsrösen och lämningar efter fornåkrar vittnar om att trakten varit odlad länge. Röjningsrösen brukar dateras från yngre bronsåldern och framåt.

Ytterligare rösen, stensättningar och järnåldersgravfält finns i trakten, i synnerhet nordost om Dalstorpasjön, längs Jälmåns dalgång.