Dalstorps gravfält

Länsstyrelsen vårdar två gravfält i Dalstorp – ett vid sjön och ett lite längre norrut.
Några av högarna på gravfältet vid Dalstorpssjöns strand. Foto: Linda Carling

Gravfältet vid sjön

Gravfältet ligger precis vid Dalstorpasjöns västra strand. I ena delen av gravfältet ligger 10 mindre högar. En del av dem har kantränna, ett brett, grunt dike som man ibland grävde runt högarna för att markera dem. Här ligger också fyra runda stensättningar som är övertorvade. Nära stranden syns stenar från stensättningar på den eroderande marken. En av stensättningarna och några av högarna ligger i den eroderande strandzonen.

Ytterligare fem högar har funnits i den här delen av gravfältet men de undersöktes och togs bort på 1970-talet. Högarna var nästan fyndtomma sånär som på en spets av järn.

I den andra delen av gravfältet ligger sex högar och minst en rund stensättning. Högarna är upp till ett tiotal meter i diameter och någon meter höga. Stensättningen är sju och en halv meter i diameter och övertorvad. Ytterligare ett par möjliga stensättningar finns här.

Även här är två högar undersökta och borttagna. I den ena högen hittade man en ring av järn, något som kanske var resterna av en benkam, en järnbit samt brända ben och kolbitar. Den andra högen dolde en rund stenkrets som gick parallellt med högens kant, och innanför den stenpackningar och brandlager. Man hittade bl a betsel, beslag, bältessöljor, en sländtrissa och ben från människa och häst. Utifrån fynden har man daterat graven till vikingatid.

Förutom gravar finns det spår av boplatser på området. Fyndmaterialet är flintavslag, brända ben och keramik.

Det norra gravfältet

Gravfältet består av totalt 40 gravar i ett vackert skogsparti. Sju av gravarna är stensättningar, resten är högar.

Stensättningarna är runda och övertorvade. De är mellan tre och sex meter i diameter.

Högarna är mellan fyra och nio meter i diameter och upp till någon meter höga. Många av dem har en kantränna.

Högarör 

Högarör är namnet på ett röse som ligger intill Växtorpsvägen på ett krön – ett typiskt läge för rösen. Från höjden var röset väl synligt för förbipasserande.

Röset är 23 meter i diameter och 1,75 meter högt. Rösets stenar bildar snarast en hög vall, som omsluter en plan yta innanför, med ännu en plan grop i centrum. Denna plana yta är övertorvad och sannolikt en del av den ursprungliga konstruktionen. Liknande ringformiga rösen finns på ett par platser i Jönköpings län.

Att tänka på som besökare

Dalstorps gravfält och Högarör ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.