Trakten kring Brunnsbo och Skara

Redan under järnåldern var Skaratrakten troligtvis en betydelsefull bygd. Om det vittnar kulturspår vi idag kan se i området som gravfält, ensamliggande gravhögar, stensättningar och ortnamn. Fornåkrar finns på flera platser runt Brunnsbo äng och många av dem är troligen också från järnåldern.
Flygfoto över Brunnsbo äng med omnejd. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet

Antagligen var trakten runt Skara viktig redan under järnåldern. Ortnamn som Götala och Järnsyssla tyder på det. Vad Götala betyder är inte klarlagt, men ”alla götars ting” (en viktig tingsplats) eller ”götatemplet” (en viktig kultplats) är två förslag. Järnsyssla är bildat av stormannatiteln ”jarl” och ”syssla” som kan syfta på arbete eller tjänst, vilket i så fall tyder på att platsen hade en administrativ funktion under jarlen.

Dessutom har historieskrivaren Adam av Bremen skrivit om att biskopen Egino av Skara i början av 1000-talet förstörde en berömd avbildning av guden Frej, vilket stärker bilden av en förkristen kultplats. Skara tycks även ha varit tings- och marknadsplats.

När Skara blev en stad är inte klarlagt. Stadens tillkomst brukar förknippas med att Skara blev biskopssäte på 1000-talet och från samma tid går det att tala om en direkt stadsbebyggelse. Som stiftsstad blev Skara snart en av Sveriges viktigaste städer. Under 1200-talet tillkom flera viktiga byggnader och funktioner, som till exempel två klosterkonvent, en katedralskola, ett hospital och borgen Gälakvist.

Det medeltida Brunnsbo låg i ett landskap som var ljust och uppodlat, med glesa lövskogar, åkerlappar och en blandning av byar och ensamliggande gårdar. Kyrkor fanns från och med den tidiga medeltiden ibland annat Skånings-Åsaka, Skärv, Stenum och förstås i Skara.