Brunnsbo äng

Du som besöker Brunnsbo äng får ta del av en näst intill unik miljö. Marken har sedan 1400-talet använts som slåtteräng, och här finns mängder av spännande lämningar från tidig järnålder fram till högmedeltid. Packa en matsäck och njut av en promenad i det vackra landskapet.
Brunnsbo äng innehåller kulturspår från både järnålder och medeltid. Foto: Andrea Grave-Müller

Tack vare keramikfynd som daterats till övergången mellan stenålder och bronsålder (cirka 1800 f. Kr.) vet vi att människor levde på platsen redan under den här tiden. De lämningar som besökare idag kan se på Brunnsbo äng är emellertid från äldre järnålder och framåt. Från den så kallade romerska järnåldern, som ägde rum de första århundradena efter vår tideräknings början, finns både gravlämningar och rester av boplatser och åkrar.

I de södra delarna av området finns ett större gravfält bestående av tjugofem runda stensättningar. De spår som finns efter boplatser består av keramik och kol. Några rester efter hus från romersk järnålder syns inte idag, men odlingsrösen från den tiden finns på platsen. En del av de rektangulära, skålade åkrarna som ligger norr om den långa fägatan kan också vara spår från romersk järnålder. Tack vare pollenanalyser vet vi idag att det främst var korn som odlades på åkrarna i området.

Tack vare att marken använts som slåtteräng under mycket lång tid har kulturspåren bevarats (foto: Andrea Grave-Müller).
Tack vare att marken använts som slåtteräng under mycket lång tid har kulturspåren bevarats (foto: Andrea Grave-Müller).

Mellan ungefär 400-700 e. Kr. tycks området inte ha använts till odling och boende i samma utsträckning som det gjort tidigare. Helt övergivet var det dock inte. Ett mindre gravfält med fyra runda stensättningar, ett par domarringar och en rest sten kan vara från den här tiden. På området finns flera stensättningar och högar. De är inte daterade, men anlades troligen någon gång under järnåldern.

Bönderna återvänder

Från och med 800-talet och vidare under den tidiga medeltiden började bönderna odla och använda marken igen. Området med bandparceller som ligger söder om den långa fägatan är daterad till vikingatid. Bandparcellerna är upp till hundra meter långa och tio till fyrtio meter breda och skiljs åt av låga jord- och stenvallar.

På platsen finns två fägator som konstruerades för att kunna driva djuren mellan betesmarken och gården utan att riskera att åkrarna trampades ner. Fägatorna är markerade av stensträngar. Den längsta löper genom de västra och centrala delarna av området och är en kilometer lång. Andra spår efter den medeltida bebyggelsen syns i form av terasskanter och rester av husgrunder. Tack vare att marken inte har bearbetats har miljön bevarats och Brunnsbo är idag ett av Sveriges största områden med kulturmark av den här äldre typen. Från senare tid finns en slåtterpåle bevarad. Pålen användes som riktmärke när ängarna skulle slås och går under namnet ”Kungen”.

Biskopsgården

Någon gång mellan 1405 och 1423 köptes området av Skarabiskopen Brynolf Karlsson. Namnet Brunnsbo (eg. Bryniulfsbo) är känt från 1423 och syftar troligen på biskopen själv. På en del av marken byggde Karlsson ett hus, Brunnsbo biskopsgård. Detta hus var troligen ett trähus, men senare ersattes det av ett hus av sten. Gården drogs in till kronan efter reformationen, men återgick i kyrkans ägo i slutet av 1500-talet och förblev sedan biskopssäte fram till 1935. Dagens byggnad vilar på de medeltida murarna och är byggnadsminnesförklarat. Idag är området naturreservat och på sommarhalvåret möts besökaren av den speciella blomsterprakt som uppstår på slåtterängar.

Att tänka på som besökare

Brunnsbo äng ligger i ett naturreservat. Det innebär att det finns vissa föreskrifter.

Man får inte

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon (inkl. moped),
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • eller rida.

Litteraturtips

Claes Theliander - Det medeltida Västergötland


 Så hittar du hit

Brunnsbo äng ligger öster om Skara, nära vägen mellan Skara och Skövde. Det är skyltat från vägen. Gratis parkering finns.

Visa på karta