Hisingen

Ön Hisingen har varit attraktiv för människor under hela förhistorien. Här möter sötvatten från Göta älv och Nordre älv salt havsvatten, vilket gett god tillgång på fisk.
Flygbild över bronsålderssundets inlopp. Foto: Jan Norrman, RAÄ

Älvarna har också varit bra farleder, man har lätt kunnat ta sig mellan olika typer av miljöer för jakt och fiske, från öppen skärgård till inlandets skogar. Dessutom var kustklimatet milt och det fanns gott om skyddade boplatslägen.

Fornlämningarna domineras av boplatser från både äldre och yngre stenålder. Men det finns även boplatser från brons- och järnålder, såväl som medeltid/nyare tid. På höjderna i anslutning till boplatserna ligger rösen och stensättningar.

Vid Björlanda finns rika lämningar från både sten- och bronsålder. I anslutning till Björlanda by och Kvisljungeby ligger gravfält från järnåldern troligen med rötter i vikingatid. Björlanda by var centrum i socknen i början av medeltiden. Här uppfördes en stenkyrka på tolvhundratalet.