Bronsålderssundet

Under bronsåldern gick ett livligt trafikerat sund tvärsöver västra Hisingen i Göteborg. Då var havsnivån ungefär tio meter högre än idag.  Numera är stora delar av sundet bebyggd dalgång.
Gravrösen ligger uppe på bergen längs det forna sundets stränder. Foto: Malin Larsson

Under bronsåldern var havsnivån i Göteborgsområdet ungefär tio meter högre än idag. Då gick ett sund tvärs över västra Hisingen från Arendal i söder till Björlanda kile i norr. Sundet drog till sig många människor och det finns gott om spår efter dem längs sundets forna stränder.

Ett bevarat bronsålderslandskap

Fornlämningarna kring sundet härrör framförallt från bronsåldern. Stora delar av det gamla sundet är bebyggt med industrier idag, men vid Fåglevik i nordväst finns ett stycke bevarat landskap. Dagens öppna odlingslandskap påminner troligen starkt om det betade landskap som fanns här för ungefär 3000 år sedan. Två gårdar i södra delen av området håller markerna öppna med åkerbruk och bete.

Boplatser, rösen och tomtningar

Den bevarade delen av bronsålderssundet innehåller ett 60-tal fornlämningar av olika slag, främst boplatser, rösen och tomtningar. På bergen längs sundets stränder har man funnit 35 gravar, stora rösen, långrösen och små stensättningar. Intill bergen inte långt från den forna stranden finns sju boplatser.

Senare tiders tillfälliga boplatser; tomtningarna, finns främst på fastlandet innanför ön Välkommen och på Stora Hästholmen. Tomtningar är vallar eller murar efter enkla kojor som troligen använts i samband med fiske.

Fynd av stockbåtar och långhus

När dalgången exploaterades grävdes många av områdets fornlämningar ut vilket gett ökade arkeologiska kunskaper. Bland fynden är resterna av två stockbåtar och en boplats med spår efter ett 30 meter långt och 10 meter brett långhus. Väggarna bestod av ett två till tre meter tjockt lager grästorvor. Man fann också spår av bronsgjutning.

Inom området finns sju stora rösen med en diameter på 10-16 meter. I flera av dessa har man funnit kallmur och hällar som tyder på förekomsten av kistor.

Natur och kultur

Vid bronsålderssundet finns en utmärkt stig med informationsskyltar som berättar om fornlämningar och natur i området. Längs stigen finns förutom fornlämningar och andra kulturspår också två områden med rik flora som sköts som slåtterängar.

Att tänka på som besökare

Bronsålderssundet har många besökare och ett stort antal boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På delar av området finns betesdjur. Hundar ska hållas kopplade.

 

Vill du veta mer?

Föreningen för Kulturmark i Göteborg. Huvudredaktör: Stina Andersson. Blommande kulturmarker, med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten.

Göteborgs Stadsmuseum. Redaktörer: Stina Andersson och Ulf Ragnesten.
Fångstfolk och bönder. Om forntiden i Göteborg.


 Så hittar du hit

Med bil: Kör Björlandavägen på Hisingen, västerut till rondellen vid Skra bro, sväng vänster och kör Kongahällavägen förbi Zenithgården, sväng höger och följ Gamla Lillebyvägen cirka en kilometer till en parkeringsplats på höger sida, där stigen börjar.

 Visa på karta