Trakten kring Bosgården och Gingri

Landskapet vid Gingri är mycket vackert och dramatiskt med spår efter inlandsisens framfart. Isavsmältningen har bildat djupa tappningsrännor som idag utnyttjas för bete eller är bevuxna med lövskog.
På den smala åsen vid Gingri trängs gårdarna med fornlämningar av olika slag. Foto: Malin Larsson

Området kring byn Gingri har varit attraktivt för människor under hela förhistorien. På den smala åsen trängs fornlämningar av olika slag, från sten-, brons- och järnålder. Det rör sig framförallt om lösfynd från stenålder och gravar från brons- och järnålder. Nordost om byn finns också fossil åkermark i form av röjningsrösen och terrasserade åkrar.

Gårdarna i Gingri ligger uppe på en hög åsrygg i en bred dalgång mot Viskan. Bebyggelsen omges av odlingsmark på åsen och i sluttningarna.

Färdled mellan kust och inland

Närheten till Viskan är säkert en viktig orsak till fornlämningsrikedomen. I äldre tid var vattendragen de viktigaste färdlederna och Viskan har sedan förhistorisk tid varit en viktig kommunikationsled mellan kusten och inlandet. Trakten kring Öresjö och Viskan var tidigt ett befolkningscentrum.

Från åtminstone medeltid fanns en viktig handelsväg mellan Varberg och Skara längs Viskadalen via Fristad.

Kvarnar, stampar och sågar

Sedan medeltiden har det också funnits många kvarnar, stampar och sågar längs Viskan. Vid ett av Viskans fall vid Gingri anlades 1893 Borås spetsfabrik. Runt fabriken växte upp ett mindre brukssamhälle. Fabriken drevs fram till 1971.


Stenvalvsbro över Viskan, strax intill Borås spetsfabrik. Alltsedan medeltiden har det funnits många kvarnar, stampar och sågar längs Viskan. Foto: Malin Larsson