Åsnebyn

Åsnebyn är en väl bevarad bondgård från en tid när jordbruket var mer småskaligt och mångfalden större. Ta med fikakorgen och följ med på en vandring in i förra seklet med
lillstugor, ekhagar, trägärdsgårdar, vagnslider och rara växter.
Bostadshuset är en parstuga i två våningar från 1830-talet. Foto: Malin Larsson

Åsnebyn är en typisk dalsländsk bondgård där ägorna präglas av 1800-talets och det tidiga 1900-talets jordbruk. Man skulle kunna säga att tiden nästan stått stilla på gården sedan 1950-talet. Det innebär att Åsnebyn har undgått de stora rationaliseringar som formade om landskapet på många håll under andra hälften av 1900-talet. Hela gården, både byggnader och omgivande marker, visar istället på den mångsidighet och småskalighet i produktion och drift som var vanlig på de flesta gårdar i Sverige förr i tiden.

En väl bevarad bebyggelse

Bostadshuset är uppfört på 1830-talet och är en typisk dalsländsk parstuga i två fulla våningar. Här finns också bland annat ett magasin och en mangelbod, vilka är placerade som flyglar till boningshuset. Till fägården hör ett vagnslider med hönshus, en ladugårdslänga med gödsel- och grishus samt en enkelloge. Lite avsides ligger en smedja och en lillstuga.

Namnet Åsnebyn har knappast med ordet åsna att göra utan är troligen kopplat till det fornnordiska kvinnonamnet A´sny´.

Ägorna består till stora delar av åkermark. Det är ett resultat av den stora uppodling som skedde på 1800- och 1900-talet. Det var tidigare slåttermark som nu plöjdes upp till åker. Genom dikning kunde man skapa nya åkermarker på tidigare sanka ängsmarker. Delar av åkermarken innehåller fortfarande fullt fungerande öppna diken. Öppna diken har annars i stor utsträckning lagts igen och täckdikats som ett led i 1900-talets rationaliseringar.

Gott om fågelarter och naturtyper

Det finns också en mängd olika naturtyper på Åsnebyn. Här finns bland annat öppen hagmark, ekhage och strandäng. Med sin närhet till sjön Lille Kolungen är området viktigt för fågellivet. Mer än ett hundratal olika arter har noterats kring Åsnebyn, varav ett 20-tal rödlistade.

I södra delen av fastigheten finns fornlämningar från järnåldern i form av stensättningar och domarringar.

Att tänka på som besökare

Åsnebyn är ett kulturreservat och därför gäller särskilda föreskrifter som anges på reservatsskylten i området.

Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På sommaren betar får och kor i beteshagarna. Hundar ska hållas kopplade.

Vill du veta mer?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, publikation 2008:85: Gårdar i Dalsland – en bebyggelsehistorisk översikt. Text. Marie Odenbring-Widmark


 Så hittar du hit

Åsnebyn ligger strax väster om Mellerud. Skyltning finns från E 45. Det finns goda parkeringsmöjligheter vid gården (även för buss).

Visa på karta