Vindkraft  - att söka tillstånd

Länsstyrelsen beslutar om tillstånd för större vindkraftsetableringar på land.
Vindkraft i odlingslandskapet

 

Tillståndsprövningen görs av oss på Länsstyrelsen när det gäller

  • två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 meter
  • sju eller fler verk som är högre än 120 meter

Under dessa gränser räcker det med en anmälan och bygglov hos kommunen. Vindkraftsparker till sjöss eller till havs prövas av Mark- och Miljödomstolen.

Det kommunala vetot finns enbart vid tillståndsprövning av vindkraftverk och innebär att prövningsmyndigheten, det vill säga Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen, endast får ge tillstånd till vindkraftverk om kommunen har godkänt det.

För dig som ska ansöka om tillstånd

Inför en tillståndsansökan behöver du genomföra samråd med närboende, kommunen, Länsstyrelsen m.fl. Innnan samrådet behöver du ta fram ett samrådsunderlag. Vi har tagit fram information om vad samrådsunderlaget bör innehålla.    Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Vi har tagit fram information om vad en miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft  särskilt bör behandla. Där kan du även läsa om andra viktiga saker att tänka på när du skriver din ansökan.  

Du kan också läsa mer om tillståndsprocessen och vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna i vår skrift Att söka tillstånd

Vi rekommenderar även att du läser vårt särskilda informationsblad för miljökonsekvensbeskrivningar

 (pdf). Där kan du även läsa om andra viktiga saker att tänka på när du skriver din ansökan.

Vindlov

 På Vindlov kan du få ytterligare information om hur prövningen går till samt vilka andra lagstiftningar som kan vara aktuella.