Vindkraft i samverkan med luftfart

Luftfartsverket (LFV) konstaterar att det är möjligt att höja MSA-ytorna i Västra Götalands län så att vindkraftverk med totalhöjd på 250 meter kan etableras.

I Västra Götalands län är intresset stort för etablering av vindkraftverk. Utifrån ett vindperspektiv är förutsättningar för etablering av vindkraft bland de bästa i landet. Uppskattningsvis finns fler än 1 500 verk planerade av olika projektörer.  

Intressekonflikten mellan vindkraften och luftfarten

Våren 2009 uppmärksammades att det förekom intressekonflikter mellan etablering av vindkraftverk och flygplatsernas hindersfria områden. Detta var en ny typ av intressekonflikt då omfattande etablering av höga byggnader tidigare inte varit aktuellt.  

Västra Götalands län inrymmer åtta stycken instrument­flygplatser. Alla med särskilda områden där hindersfrihet krävs på olika höjder. Utöver dessa åtta flygplatser finns ytterligare nio flygplatser lokaliserade utanför länets gränser men med områden för hindersfrihet som mer eller mindre sträcker sig in över länsgränsen.

MSA-ytor, procedurytor, kontrollytor kombinerade

Utökning av områden där etablering är möjlig

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har LFV genomfört en utredning av påverkan på MSA-höjder för flygplatser inom Västra Götalands län. Förut­sättningar och eventuella hinder för etablering av vindkraftverk med en totalhöjd på 250 meter skulle identifieras och vid behov utreda hur anflygnings­höjderna till länets instrument­flygplatser skulle kunna förändras.  

Utredningen visar att det är möjligt att justera MSA-ytorna så att det, inom de gröna områdena på illustrationen ovan, är möjligt att etablera vindkraftverk med totalhöjd upp till 250 meter.

Viktigt att komma ihåg - Berörda flygplatser ska fortfarande alltid tillfrågas innan en etablering inom en MSA-yta.

  

MSA-ytor, Procedurytor, Kontrollytor

 Kartor

MSA-ytor, risk för konflikt med luftfarten

MSA-ytor, risk för konflikt med luftfarten.

MSA-ytor, procedurytor, kontrollzoner kombinerade

MSA-ytor, procedurytor, kontrollzoner kombinerade