Vindkraft

Länsstyrelsen ska särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar och bidra till att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft.
Vindkraftverk. Foto: Martin Fransson

Vindkraften har potential att snabbt skapa ny elproduktion och ger ett tydligt tillskott till landets energi­försörjning.

Länsstyrelsens roll är bland annat att: 

  • driva på kommunernas planering för vindkraft och ge dem underlag för planeringen
  • pröva tillstånd för större vindkraftsetableringar på land
  • besluta om överklagade bygglov för vindkraftverk
  • medverka vid Energimyndighetens beslut om riksintressen.

Planeringsram för utbyggnad av vindkraft

Riksdagen har beslutat om en planeringsram för hur mycket vindkraft som ska byggas. Planerna är att till år 2020 ha en årlig produktion av el från vindkraft på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs.

Syftet med en planeringsram är att synliggöra vindkraftintresset i den fysiska planeringen. Ramen anger med andra ord de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden.

Regeringens vindkraftssamordnare i region Sydväst

Vindkraftsamordnarna ska underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå.

Kontakta vindkraftssamordnare Cecilia Dalman Eek på 0706-554859 eller cecilia@dalmaneek.se.

 Relaterat

Vindbrukskollen - ett projekt med fokus på bättre koll på vindkraftverk.