Lämpliga områden för vindkraft

Vindkraftverk ska placeras där det finns goda vindförhållanden och med hänsyn till omgivningen. Länsstyrelsen har tagit fram ett antal planeringsunderlag som visar på lämpliga områden för etablering av vindkraft.

Den viktigaste förutsättningen för lokalisering av vindkraft är att det finns goda vindförhållanden. Dessutom ska man tänka på  

  • att vindkraftverken inte får placeras så att omkringboende störs i påtaglig grad av buller eller andra olägenheter
  • att placeringen bör utformas så att de skyddade natur- och kulturvärdena på platsen inte påverkas negativt och att tillräcklig hänsyn ska tas till området som helhet
  • hur etableringen kan ske med hänsyn tagen till landskapsbilden, riksintressen av olika slag samt sjöar och vattendrag liksom yt- och grundvattenförhållanden
  • att det är viktigt att ta hänsyn till flora och fauna vid etablering av vindkraft
  • att samordning med andra vindkraftverk i området bör så långt som möjligt eftersträvas, både när det gäller de etablerade och planerade i närområdet

Planeringsunderlag för utbyggnad av vindkraft

Länsstyrelsen har tagit fram ett antal vindkraftsunderlag för Västra Götalands län som visar på lämpliga områden för vindkraftsetablering, både på land och till havs.

”Sydhavsvind” är ett gemensamt planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar till havs i Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt därutanför i Sveriges ekonomiska zon.

Riksintresseområden för vindbruk

Energimyndigheten har med underlag från Länsstyrelsen i Västra Götalands län pekat ut områden i länet som myndigheten bedömer är av riksintresse för energiproduktion med hjälp av vindbruk.

Ett riksintresse är ett område, en plats eller ett enstaka objekt som är viktigt ur nationell synvinkel, och som därför måste skyddas. Det kan till exempel vara orörda naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer eller som i det här fallet, områden som är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Kommunerna ska visa hur man tar hänsyn till de utpekade områden i översiktsplaneringen.

Länsstyrelsen ska bevaka att våra riksintressen används på rätt sätt. Ibland händer det att olika riksintressen överlappar varandra inom samma område eller objekt. I dessa fall prioriteras de riksintressen som är viktiga för att vi ska ha en god hushållning med våra mark- och vattenområden. Energi är ett prioriterat riksintresse som ibland kan gå före exempelvis natur- och kulturmiljövård.

Vindkartering

För att avgöra vilka områden som har goda vindförhållanden har Energimyndigheten gjort en så kallad vindkartering. Vindkarteringen används som grund i kommunernas vindbruksplaner. Den är även användbar för projektörer och kraftbolag som planerar för nya etableringar av vindkraftverk.

Uppgifterna finns tillgängliga på Energimyndighetens sida för vindkartering.