Biogas

Sverige är ett av de länder inom Europa som satsat hårdast och kommit längst på uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. Länsstyrelsen ger ekonomiskt stöd till samt handlägger och prövar tillstånd för biogasanläggningar
Biogasanläggning

I det strategiska energiarbetet för länet intar biogasen en viktig roll. I Länsstyrelsens arbete med Energi- och klimatstrategi för Västra Götalands län och Färdplan 2050 betonas vikten av fortsatta insatser för att utveckla området. 

Västra Götalands län har lång erfarenhet, hög kompetens och en väl utvecklad infrastruktur för produktion, uppgradering och distribution av biogas, samt aktiva beställare inom offentlig sektor. Länet är ett jord- och skogsbrukslän med bra möjligheter både för att producera bioråvara från skog och åker och utveckla biogasproduktionen från till exempel gödsel och livsmedelsindustri.

Samarbete mellan universitet/högskolor, företag och offentlig sektor sker inom ramen för Biogas Väst, en plattform för gemensamma regionala satsningar. Sammantaget gör det arbetet i Västra Götalands län till en motor i den nationella biogasutvecklingen. I länet finns drygt 30 anläggningar som utvinner gas i någon form.

Vad är biogas?

När organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad anaerob rötning, bildas biogas.

Rötresten, biogödseln, kan användas som gödsel, jordprodukter och jordförbättringsmedel. På så sätt kan man ta tillvara energin samt återföra växtnäring till marken.

Biogasens huvudbeståndsdel, metan, är mycket energirik och har många användningsområden.

Biogas kan med fördel utnyttjas för produktion av el och värme. Efter rening, så kallad uppgradering, kan biogas även användas som fordonsbränsle och utgör då ett högklassigt miljövänligt alternativ till bensin och diesel.