Bebyggelse

Varje hus är ett stycke levande historia – en länk till vårt förflutna. Vårt byggda kulturarv är all bebyggelse som omger oss och som kan berätta om olika tider. Bebyggelsemiljöer är på så sätt en viktig nyckel till att förstå vår egen tid.
Bild på sjöbod. Foto: Karolina von Mentzer, Länsstyrelsen

Den bästa garantin för ett bevarat kulturarv är att byggnader används, att de bebos, fungerar och att någon sköter om dem. Många kulturhistoriskt intressanta miljöer ligger i attraktiva områden för ny bebyggelse och annan exploatering, och kan fungera som en tillgång för planeringen av de nya byggnader och anläggningar. Utvecklingen kan ske i samklang med de kulturhistoriska värdena.

Ansvaret för att bruka byggnader och bebyggelsemiljöer så att de kulturhistoriska värdena bevaras, vilar på ägaren, men ansvaret att skydda bebyggelsen delas av stat och
kommun.

För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att underhåll och ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Länsstyrelsens uppgifter handlar om att verka för att kulturhistoriskt intressant bebyggelse tas tillvara i samhällsplanering och att genom ekonomiska stöd bidra till vården av denna. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för den bebyggelse som omfattas av Kulturminneslagen: länets kyrkor och byggnadsminnen. 

Hur vårdar jag min byggnad på bästa sätt?
Börja alltid med att kontakta byggnadsnämnden eller motsvarande i din kommun. Det är kommunen som har det lokala ansvaret för planering och byggande. Kontakta de regionala museerna i Västra Götaland som har stor kunskap om den lokala byggnadstraditionen samt om vilka material och metoder som passar för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det finns också flera fristående konsulter och byggnadsvårdsfirmor som kan hjälpa till.  

 

Kontakta oss