Byggnadsvårdsbidrag

Den som förvaltar en byggnad eller anläggning av betydande kulturhistoriskt värde har möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen. Medlen är dock mycket begränsade och går huvudsakligen till länets byggnadsminnen. Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.

Vad kan man få bidrag till?

Bidraget kan sökas av enskilda, företag, föreningar och kommuner m fl som äger eller förvaltar en byggnad eller anläggning av betydande kulturhistoriskt värde. I första hand prioriteras den skyddade bebyggelsen, det vill säga byggnader och miljöer som är byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.  

Grundregeln är att det är kulturhistoriskt motiverade kostnader som är bidragsberättigade. Länsstyrelsen bedömer hur stor del av den totala kostnaden för åtgärden som är att räkna som kulturhistoriskt motiverad. Bidraget täcker i de flesta fall bara en del av de kulturhistoriska kostnaderna. Tillgången på bidragsmedel är starkt begränsade i förhållande till behoven. Även om de formella kraven för bidrag är uppfyllda kan Länsstyrelsen komma att avslå ansökan.  

Åtgärder som kan vara berättigade till bidrag gäller i första hand renovering av exteriörer, men i vissa fall även av interiörer eller av den yttre miljön. Bidrag kan även utgå till expertmedverkan i byggprojekt, till exempel då det är nödvändigt att anlita en konservator eller då en särskild kulturhistorisk utredning/projektering måste göras.

Vilka krav gäller för bidraget?

Beviljade bidrag utgår för att bevara kulturhistoriska värden. I Länsstyrelsens beslut ställs krav på material och utförande som ska uppfyllas för att bidraget ska betalas ut. Arbeten som utförs med stöd av byggnadsvårdsbidrag ska normalt ske under antikvarisk medverkan. Den sökande ska anlita en antikvarisk expert vars uppgift är att bistå med löpande kulturhistorisk rådgivning samt att dokumentera och följa arbetet.

För alla bidragsprojekt krävs en egeninsats och/eller samfinansiering av åtgärderna genom andra bidragsgivare. Vid bidragsgivningen ska också allmänhetens tillgång till byggnaden beaktas.

Gunnebo park- och trädgårdar

Hur söker man bidraget

Första steget i en ansökan är en kontakt med Länsstyrelsens bidragshandläggare. Handläggaren kan normalt göra en ungefärlig bedömning av möjligheten till bidrag samt informera om nästa steg. Själva ansökan görs på en särskild blankett. I ansökan ska man ange en antikvarisk expert enligt de krav som Länsstyrelsen ställer.

Gångväg i Hjällbo

Tider och handläggning

Sista ansökningsdag är den 31 oktober och Länsstyrelsen tar beslut om bidragsfördelningen i början av varje kalenderår, det vill säga året därpå. Efter att en ansökan är inlämnad kan ansökan komma att skickas på remiss, till vanligtvis något av de regionala museerna. Handläggningstiden för ett bidrag beror på ärendets karaktär, men normalt är alla beslut tagna före den första juni varje år. Beslut om bidrag ska finnas innan åtgärderna får påbörjas.