Stöd till solceller

Om du installerar solceller kan du få statligt stöd för investeringskostnaden. Stödet riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Observera att detta stöd inte kan kombineras med ROT-avdraget.

Ansök om stöd

Du söker stödet enklast via Boverkets e-tjänst. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där solcellerna ska installeras.

Solcellsstöd - e-tjänst

> Ansökan görs via Boverkets webbplats

Du kan också ansöka genom att skicka in en ansökningsblankett till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Ansökningsblanketter och ytterligare information om stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats.

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Länsstyrelsen:

 • innan projektet har påbörjats om ansökan görs av ett företag, offentlig organisation, bostadsrättsförening (allt som inte är privatperson).
 • inom sex månader från det att projektet påbörjades om ansökan görs av en privatperson.

Projektet är påbörjat när kontrakt för projekteringen upprättades om projekteringskostnader ingår i det stöd ni ansökt om. Annars räknas projektet som påbörjat den dag då solcellsmoduler införskaffas för installationen.

En åtgärd anses slutförd när solcellssystemet ansluts till elnätet.

Förutsättningar för stöd till solceller 

 • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.
 • Bidraget är från 1 januari 2018 på 30 procent.
 • Stödet beräknas på hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
 • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem eller solel- och solvärmehybridsystem.
 • De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För solel eller solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
 • Stöd får endast avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2020.
 • Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett system per fastighet om det är byggt på marken.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Steg 1: Ansökan om stöd

 • När vi fått in din ansökan om stöd för solceller får du en bekräftelse och ett ärendenummer
 • När din ansökan är först i kön handläggs ditt ärende och om uppgifter saknas begära vi in kompletteringar
 • Efter handläggningen fattar vi beslut i ditt ärende och skickar beslutet till dig.
 • Beslutar vi att du ska få stöd för solceller skickar vi också en blankett till dig för ansökan om utbetalning.
 • Du genomför projektet om det inte redan är färdigbyggt. (Som privatperson kan du påbörja projektet max 6 månader innan du skickar in din ansökan. Som representant för ett företag måste du skicka in din ansökan innan du påbörjar projektet. När du har skickat in din ansökan kan du påbörja och bygga klart även om du inte fått beslut i ditt ärende).

Steg 2: Ansökan om utbetalning

 • Du skickar in din ansökan om utbetalning av beviljat stöd.
 • Vi handlägger din utbetalningsansökan och om uppgifter saknas begära vi in kompletteringar.
 • Vi fattar beslut om utbetalning av beviljat stöd, det är dina slutgiltiga kostnader som ligger till grund för beslutet om utbetalning.
 • Boverket betalar ut pengarna. 

 Handläggning av ansökningar i Västra Götalands län

Vi har fått in många ansökningar om stöd och kön för att starta handläggning är därför lång.

Kötiden är just nu cirka:

- 18 månader för nya ansökningar om solcellsstöd.

- 6 månader för ärenden om utbetalning av stöd

- 2 månader för ärenden där komplettering begärts. 

 Återbetalning av ROT-avdrag


1. Om Skatteverket beslutat om slutlig skatt för det aktuella inkomståret:

Begär omprövning av din deklaration hos Skatteverket, använd Blankett SKV 6891

2. Om Skatteverket INTE beslutat om slutlig skatt för det aktuella inkomståret:

Kontakta installatören för att betala resten av arbetskostnaden. 

 Skattereduktion för mikroproduktion

Skattereduktion för mikroproduktion av el har trätt i kraft enligt en ändring i inkomstskatelagen

Detta innebär att man via inkomstdeklarationen kan göra skattereduktion på 60 öre/kWh av den el som har matas ut till elnätet, maximal skattereduktion är 18 000 kr/år.

Inkomstskattelagen
(Mikroproduktion av förnybar el)