Stöd till bostäder för äldre personer

Nu kan du söka stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Stödet avser både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden.

Stöd lämnas retroaktivt för projekt som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 om ansökan inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 maj 2017. I annat fall ska ansökan om stöd inkomma senast inom sex månader från det att byggnadsprojektet påbörjats.

 

Vad innebär särskilda boendeformer för äldre?

Bostäder som kräver individuellt biståndsbeslut och regleras i socialtjänstlagens 5 kap 5§

Vad innebär hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden?

Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. I eller i anslutning till bostäderna ska det finnas personal dagligen som kan stödja de boende under vissa angivna tider eller ska det finnas tillgång till andra gemensamma tjänster som skapar trygghet.

Vad får man stöd för?

Ny- och ombyggnad av särskilda boenden. Stöd kan även lämnas för ombyggnad av befintliga boenden. Det behöver med andra ord inte vara nytillskott av bostäder.

Ny- och ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden. För att kunna lämna stöd för ombyggnad måste det vara ett tillskott av bostäder.

Anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Denna del av stödet syftar till att främja kvarboende genom ökad tillgänglighet och trygghet.

Hur mycket kan man få i stöd?

Om bostaden är avsedd för en person kan man få stöd för 35 m² per bostadslägenhet och 15 m² tillhörande gemensamhetsyta. Är bostaden avsedd för två personer lämnas stöd för 50 m² per bostadslägenhet och 20 m² tillhörande gemensamhetsyta.

Vid nybyggnad är stödet 3 600 kr/m² och vid ombyggnad 3 200 kr/m². För anpassningsåtgärder lämnas stöd med 25 % av kostnaden, max 200 000 kr.

Om det finns personal dagligen lämnas stöd med ett tillägg på 10 % av ovanstående stöd

Andra viktiga krav

Stödet kan inte kombineras med andra statliga stöd. Mottagare av stödet förbinder sig att under 8 år räknat från utbetalning av stödet, använda bostäderna för de ändamål och villkor som förutsattes när stödet beviljades.

Stödet kan bara lämnas om det finns medel. Det finns 300 miljoner avstatta för 2017 och 400 miljoner vardera för år 2018 och 2019.

Mer information finns på Boverkets webbplats.

 

Skicka din ansökan till: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

​Handläggning av ärenden

Intresset har varit stort och vi har fått många ansökningar om investeringsstöden. Vi handlägger ert ärende så fort vi kan och kommer att höra av oss i de fall vi behöver kompletterande uppgifter från er.

Beräknad handläggningstid är för närvarande 8 månader.