Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet omfattar hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av viss typ som det finns brist på i en kommun. Stöd till  bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till  kommuner där det finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

​Stödet är uppdelat i ett tidsbegränsat och ett långsiktigt stöd. Det tidsbegränsade stödet gäller för bostäder som påbörjats mellan den 25 mars 2015 och 28 februari 2017.

Vem kan söka stöd?

Stödet kan sökas av fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller någon som anordnar bostäder på ofri grund.

Vad kan man få stöd för?

Stöd lämnas till bostäder som anordnas genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av byggnader som inte använts som bostäder de senaste åtta åren.

Hur mycket kan man få i stöd?

Stödet skiljer sig åt mellan Stockholmsregionen, kommuner som gränsar till Storstockholm, övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner och övriga landet.

Boverket kommer att publicera en förteckning som visar vilken kommun som hör till vilken kategori.

Stöd lämnas med 6 600 kr/m², 5 300 kr/m² och 3 800 kr/m² för bostadsyta upp till 35 m².

För bostäder med en bostadsyta mellan 35 m² och 70 m² och ytor för gemensamma aktiviteter lämnas stöd med halva detta belopp.

Den del av bostadsytan som överstiger 70 m²,  berättigar inte till stöd.

Energikrav

Grundkravet för att få stöd är att byggnaden har en energianvändning motsvarande 88 procent av kravet för byggnaders specifika energianvändning. Om energianvändningen uppgår till max 56 procent av kravet för byggnaders specifika energianvändning höjs stödet med 75 procent.

Andra viktiga krav

Mottagare av stödet förbinder sig att under 15 år räknat från utbetalning av stödet, använda bostäderna för de ändamål och villkor som förutsattes när stödet beviljades.

Stöd kan bara lämnas om det finns medel. För 2016 har regeringen avsatt 2,2 miljarder kronor, för 2017 är beloppet 2,7 miljarder och för 2018 och 2019 är beloppet 3,2 miljarder per år.

Mer information finns på Boverkets webbplats.

Skicka din ansökan till: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

​Handläggning av ärenden

Intresset har varit stort och vi har fått många ansökningar om investeringsstöden. Vi handlägger ert ärende så fort vi kan och kommer att höra av oss i de fall vi behöver kompletterande uppgifter från er.

Beräknad handläggningstid är för närvarande 8 månader.