Stöd och bidrag

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för : Hyresbostäder och bostäder för studerande, renovering och energieffektivisering av hyresbostäder, bostäder för äldre, energilagring av egenproducerad el och investering i solceller.

Stöd för hyresbostäder och studentbostäder 

Regeringen har beslutat om stöd för långsiktigt byggande av hyresrätter och studentbostäder.

Stödet är uppdelat i två förordningar. Den ena förordningen avser ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som påbörjats mellan den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.

Detta stöd kan sökas från den 15 november 2016.
Den andra förordningen som syftar framåt träder i kraft den 1 januari 2017.

Mer information finns här

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet består av två delar. En del av stödet går till en hyresrabatt för hyresgästerna, som administreras av fastighetsägaren och en del går till fastighetsägaren. Ansökan måste gälla båda delarna.

Stödet kan sökas från och med den 1 oktober 2016 och renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har inkommit till Länsstyrelsen.

Mer information finns här 

Stöd till bostäder för äldre personer

Stödet träder i kraft den 15 november 2016 och gäller hyresbostäder inom särskilda boenden och hyreslägenheter för äldre inom den ordinarie bostadsmarknaden.

Stöd lämnas även för anpassning som innebär förbättring av gemensamma utrymmen i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet.
Stöd lämnas för projekt som påbörjats tidigast den 1 januari 2016.

Mer information finns här

Stöd till energilagring av egenproducerad el

​Nu kan du som privatperson söka stöd för att lagra egenproducerad förnybar el. Stödet ska göra det lättare att dra nytta av exempelvis solcellsanläggningar.

Stödet går att söka från och med den 15 november 2016 och avser installationer som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförs senast den 31 december 2019.

Mer information finns här

Solcellsstöd

Stöd lämnas till den som investerar i nätanslutna solceller. Privatpersoner kan få 20 procent (inklusive moms) och företag 30 procent (exklusive moms) i stöd beräknat på de stödberättigade kostnaderna.

Intresset för stödet är stort och väntetiden på beslut är lång då avsatta medel för stödet inte räcker för att hålla jämna takt med antalet inkomna ansökningar.

Ansök här

Radonbidrag

Bidraget upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och alla ansökningar är beslutade och utbetalde. Ett villkor för stödet är att en uppföljningsmätning redovisas efter radonsaneringen.

Resultatet påverkar inte ditt utbetalade stöd, men om eftermätning uteblir kan Länsstyrelsen besluta att pengarna ska betalas tillbaka (återkrav).

Lämna in mätrapport

 Relaterat

Stöd för sanering inför bostadsbyggande

Det finns stöd att söka för att sanera (efterbehandla) mark för att möjliggöra bostadsbyggande.

​Handläggning av ärenden

Intresset har varit stort och vi har fått många ansökningar om investeringsstöden. Vi handlägger ert ärende så fort vi kan och kommer att höra av oss i de fall vi behöver kompletterande uppgifter från er.

Beräknad handläggningstid är för närvarande 8 månader.