Hemlöshet

Länsstyrelsen arbetar med att stödja kommunerna att motverka hemlöshet och vi arbetar vräkningsförebyggande. Vi vill också sprida goda exempel på hur man kan arbeta för att motverka hemlöshet.

Samverkan viktig i arbetet med att motverka hemlöshet

Med en på många sätt besvärlig bostadsmarknad i länet är det en utmaning för kommunerna att få tag i lägenheter och hitta lösningar för människor som står långt ifrån en egen bostad idag.

Länsstyrelsen arbetar med att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll samt att motverka hemlöshet och vräkningar. I vårt uppdrag ligger även att sprida goda exempel på hur kommuner arbetar med att motverka hemlöshet.

Samverkan är ett nyckelord för att motverka hemlöshet. Länsstyrelsen genomför därför kommundialoger om bostadsförsörjningen. Syftet med dialogerna är att stödja kommuner och andra i arbetet med att skapa möjligheter för resurssvaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden.