Bostadsmarknaden i länet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet. Vi ger kommunerna råd och vägledning om bostadsförsörjning och planering för nya bostäder. I detta arbete ingår bland annat att ta fram årliga regionala analyser av läget på bostadsmarknaden. Här kan du ta del av resultatet från dessa analyser.
 
  
  
Description
  
  
  
  
Bostadsmarknadsläget 2017https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Bostadsmarknad/Framh%C3%A4vda%20l%C3%A4nkar/bostad-test-bostadsmarknad.jpg
Hur ser bostadsmarknaden ut i länet?
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsbehovet/Pages/Bostadsmarknad.aspxIn page navigation
Varför är det bostadsbrist?https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Bostadsmarknad/bostad-test-segregation.jpg
Vad är orsakerna till bostadsbristen i länet och vad finns det för lösningar.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsbehovet/Pages/bostadsbrist.aspxIn page navigation
Hemlöshethttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Bostadsmarknad/Framh%C3%A4vda%20l%C3%A4nkar/bostad-test-historiskdata.jpg
Länsstyrelsen arbetar med att stödja kommunerna att motverka hemlöshet.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsbehovet/Pages/hemloshet.aspxIn page navigation
Analyser 2012-2017https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Bostadsmarknad/Framh%C3%A4vda%20l%C3%A4nkar/bostad-test-historiskdata.jpg
Tidigare publicerade analyser av bostadsbehovet och byggande i länet.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsbehovet/Pages/historisk-data.aspxIn page navigation

Bostadsbrist i nästan alla länets kommuner

Bristen på bostäder i Västra Götalands län har gradvis försämrats de senaste åren. Bostadsbristen är störst i storstadsregionerna, men berör en majoritet av kommunerna i länet. Underskottet på länsnivå har ökat markant de senaste åren: 2013 var det 28 av länets kommuner som hade ett underskott på bostäder. Idag är det underskott av bostäder i 47 av länets 49 kommuner.

På tre års sikt är det 42 kommuner som bedömer att underskottet av bostäder i kommunen som helhet kommer att bestå och 7 kommuner som bedömer att det kommer uppstå en balans i kommunen.

Det finns ett stort behov av bostäder i alla former och storlekar. Behovet av hyresrätter med rimliga hyresnivåer är extra stort.

Bostadsbyggandet ökar inte i samma takt som befolkningstillväxten

Det finns ett tydligt glapp mellan befolkningsökningen och antalet färdigbyggda bostäder i länet. Statistik från SCB visar dock att bostadsbyggandet ökat varje år sedan 2013. 2016 färdigställdes cirka 6900 bostäder. Det innebär att antalet färdigställda bostäder 2016 har ökat med omkring 30 procent i jämförelse med genomsnittet för åren 2010–2015.

Befolkningen i länet har ökat med drygt 120 000 invånare under den senaste tioårsperioden. 2016 ökade befolkningen med drygt 23 000. Drygt hälften av ökningen har skett i Göteborgs kommun.

Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2030. Det är en ökning med 270 000 invånare jämfört med 2015, vilket innebär 18 000 fler invånare i genomsnitt för varje år.  Den största ökningen av invånare förväntas även i fortsättningen i Göteborgsregionen med närmare 120 000 invånare följt av Boråsregionen med cirka 13 000 invånare.

Kommunernas prognoser pekar mot att bostadsbyggandet kommer att öka de närmaste åren. De förväntar sig att det påbörjas 12 300 bostäder under 2017 och upp mot 15 300 under 2018. Historiskt har siffrorna blivit något lägre i slutändan, men den ökade byggtakten är märkbar.

 Content Editor ‭[3]‬

 

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬