Varför är det bostadsbrist?

Bostadsbristen i Västra Götalands län beror bland annat på att det inte byggts tillräckligt med bostäder de senaste åren. Men varför ser det ut som det gör och vad finns det för lösningar?

Bostadsbyggandet är marknadsstyrt

Länsstyrelsens kartläggning visar att en del av den mark som detaljplanerats för bostäder inte bebyggs. Länets kommuner anger att de har små möjligheter att påverka byggtakten. Bostadsbyggandet är till största del marknadsstyrt och det är i slutänden byggherrarnas bedömningar som styr byggtakten.

Marknaden för nybyggnation är i dagsläget koncentrerad till kommunerna i och runt tillväxtområdena i länet. De ekonomiska förutsättningarna påverkar bostadsbyggandet och innebär bland annat att de privata byggherrarna idag till största del väljer att bygga bostadsrätter.

När det gäller byggandet av bostadsrätter är bankernas och bolagsstyrelsernas krav att ett visst antal bostäder måste bli sålda innan byggstart. Detta innebär att byggandet i vissa kommuner stannar av eftersom betalningsförmågan hos potentiella köpare inte är tillräcklig för att möta utbudet.

Kommunernas strategiska arbete behöver bli bättre

Det är kommunerna som har det primära ansvaret för bostadsförsörjningen. Från och med 2016 har kommunerna också krav på sig att ordna bostäder för nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd.

Det är ett krav att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram i varje kommun. I dagsläget saknar flera av länets kommuner riktlinjer för bostadsförsörjningen och vissa har dessutom inaktuella översiktsplaner som behöver uppdateras.  En koppling mellan riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplanen är viktig för att skapa planmässiga förutsättningar för nya bostäder. Kommunerna har en grundläggande beredskap, men detaljplanearbetet behöver intensifieras för att möta bostadsbehovet.

Kommuner med en tydlig strategi för bostadsbyggande med förankring i och utanför organisationen lyckas i större utsträckning med sitt bostadsbyggande. Bostadsmarknadsanalysen visar också att kommuner med stort markinnehav eller markinnehav i strategiskt viktiga områden har lättare att påverka bostadsbyggandet i kommunen.

Ett bredare utbud av bostäder behövs

För att öka bostadsbyggandet i länet behöver byggherrarna motiveras att ta fram ett bredare utbud som passar efterfrågan och behovet hos fler personer. Det finns ett behov av enklare och mindre bostäder som fångar upp målgrupper som står utanför bostadsmarknaden idag. Exempelvis behöver fler hyresrätter byggas.

Hyresrätter är en upplåtelseform som inte kräver samma bankkrav för enskilda. Efterfrågan och behovet av hyresrätter är god och lägenheterna fylls snabbt.