Bostadsmarknadsläget 2017

Det är bostadsbrist i nästan hela Västra Götalands län. Bostadsmarknadsanalysen för 2017 visar att det råder underskott på bostäder i 47 av länets 49 kommuner. Enligt Länsstyrelsens bedömning behöver drygt 96 000 bostäder byggas i länet till år 2025.
Bostäder, nybyggen 2014

Behovet av hyresrätter med rimliga hyresnivåer är extra stort. Men det finns också ett behov av större bostads- och äganderätter.

Vad beror bostadsbristen på och vilka drabbas?

Bostadsbristen beror bland annat på att det inte byggts tillräckligt med bostäder de senaste åren. Till det kommer att befolkningen ökar, både genom ett födelseöverskott och genom invandring. Befolkningen i Västra Götalands län ökade med drygt 23 000 personer 2016. Det är en rekordstor ökning.

Bristen på bostäder drabbar främst personer som är nya på bostadsmarknaden, det vill säga nyanlända, unga personer och studenter. Bristen gör också att det blir svårare att lösa situationen för hemlösa personer.

Bostadsbyggandet i länet

Under 2016 påbörjades byggnationen av cirka 9 000 bostäder i Västra Götalands län. Antalet färdigställda bostäder var 2016 cirka 6900 , av dessa färdigställdes cirka 65 procent i Göteborgsområdet.

Kommunernas prognoser pekar mot att bostadsbyggandet kommer att öka de närmaste åren. De förväntar sig att det påbörjas 12 300 bostäder under 2017 och upp mot 15 300 under 2018. Historiskt har siffrorna blivit något lägre i slutändan, men den ökade byggtakten är märkbar.

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kommunerna har bostadsförsörjningsansvaret och ska verka för att alla kommuninvånare har en bostad. Fler kommuner arbetar med riktlinjer för bostadsförsörjningen och kvaliteten på riktlinjerna har ökat. Men många kommuner saknar fortfarande riktlinjer för bostadsförsörjningen. Efter drygt halva mandatperioden har 20 av länets 49 kommuner antagit nya riktlinjer för bostadsförsörjningen, något som kommunerna ska göra varje mandatperiod.

Fördjupad information om bostadsmarknadsläget

Bostadsmarknadsenkät 2017

Boverket och länsstyrelsen genomför årliga undersökningar om bostadsmarknaden i landet. Vi samlar in uppgifter från länets kommuner som besvarar frågorna utifrån sina bedömningar.

På Boverkets webbplats finns nationell sammanställning av insamlade uppgifter. Dessa är även tillgängliga länsvis och för respektive kommun genom kartor. I några utvalda frågor finns även animerade kartor där utvecklingen går att följa över flera år.

Bostadsmarknadsanalys 2017

I rapporten finns information om bostadsmarknadsläget i länet. Du hittar mer information om bostadsbyggande, färdigställda bostäder och planerat byggande.

Rapporten innehåller också information om läget på bostadsmarknaden för olika hushållsgrupper och beskriver hur kommunerna arbetar med bostadsförsörjningsfrågor. Den ger dig också en beskrivning av Länsstyrelsens roll och insatser inom bostadsförsörjningen samt hur regeringen arbetar för att öka bostadsbyggandet.

Bostadsmarknadsanalys 2017

 Content Editor ‭[2]‬

Bostadsmarknadsanalys 2017

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[1]‬