Länsstyrelsens insatser

Länsstyrelsen vill komma in tidigt för att ge råd och vägledning om bostadsförsörjning och planering för nya bostäder. Vi vill vara tydliga med vilka möjligheter och hinder som finns för byggande. Länsstyrelsen ska även väga av olika samhällsintressen, som naturvärden, miljöpåverkan och sociala faktorer, till en helhet som blir bra på både kort och lång sikt.

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att ge råd och stöd till kommunerna om hur plan- och bygglagen och lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas. Samtidigt ska Länsstyrelsen bevaka statliga intressen i översikts- och detaljplanering och ge tidiga signaler om det finns risk för konflikt mellan olika intressen.

Länsstyrelsen genomför regelbundna dialogmöten och samråd med kommunerna. I samrådet med kommunerna kan vi bland annat diskutera de eventuella konflikter som kan uppstå mellan bostadsutveckling och andra samhällsintressen. Samråden kan också ge inspel till kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Bostadsmarknadsenkät och bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen sammanställer  information och utför analyser av länets bostadsmarknad. Detta sker i samverkan med Boverket. Vi genomför årligen en bostadsmarknadsanalys som ger en samlad bild av bostadsmarknadsläget och bostadsbyggandet i länet. Årligen gör Boverket också en bostadsmarknadsenkät  för att få en förståelse för kommunerna bild av läget på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen sammanställer resultaten av enkätsvaren i Västra Götaland.

Material från konferenser & seminarier