Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kommunen har det primära ansvaret för bostadsförsörjningen. Det är ett krav att riktlinjer för bostadsförsörjning ska tas fram i varje kommun.

Syftet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att underlätta att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och utförs.

Riktlinjerna ska minst innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, insatser för att nå målen och vilken hänsyn som tagits till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av demografisk utveckling, behov och efterfrågan samt marknadsförutsättningar. Riktlinjerna är vägledande för beslut enligt plan- och bygglagen.

I Västra Götalands län saknar en tredjedel av kommunerna  riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Karta som visar kommunernas riklinjer för bostadsförsörjning i oktober 2016

 Mer om riktlinjer och översiktsplaner

​Om du vill läsa mer om din kommuns riktlinjer eller översiktsplaner så finns dessa på din kommuns webbplats