Samfälligheter - frågor och svar

Vad kan Länsstyrelsen hjälpa till med i en samfällighetsförening?

Länsstyrelsen kan fatta beslut i ärende som avser:

 1. Förordnande av syssloman (syssloman är en person som bistår föreningen med juridisk och ekonomisk hjälp).
 2. Besluta om arvode till syssloman.
 3. Förordnande att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än som anges i stadgarna.
 4. Utse en ledamot eller, om synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen.
 5. Utlysa föreningsstämma.
 6. Medverka vid upplösning av föreningen.

Länsstyrelsen är varken registreringsmyndighet eller tillsynsmyndighet för samfällighetsföreningar och kan därför inte hjälpa till vid allmänna problem i föreningen.

Vem på länsstyrelsen ska man vända sig till när det är problem i en samfällighetsförening?

Om ni vill att vi ska hjälpa er enligt ovan, vänligen skicka en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

I vilka fall kan Länsstyrelsen utse en syssloman?

Länsstyrelsen kan förordna syssloman om samfällighetsföreningens styrelse inte är beslutsför. Det kan exempelvis gälla om en styrelseledamots uppdrag har upphört eller styrelseledamoten inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag av annan orsak.

Länsstyrelsen kan även förordna syssloman om samfällighetsföreningen helt saknar styrelse. Sysslomannen får i detta fall själv ha hand om föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. En sysslomans förordnande gäller till dess att det åter finns beslutsför styrelse.

Vem betalar arvode till en utsedd syssloman?

Föreningen betalar arvode till sysslomannen efter att Länsstyrelsen bestämt arvodets storlek.

Vem ska vi medlemmar vända oss till om vi anser att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som sägs i stadgarna?

Länsstyrelsen kan besluta att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som anges i stadgarna om det finns skäl till det. Ett sådant beslut har samma verkan som en stadgeändring.

Kan någon annan förutom stämman utse styrelseledamöter?

Om det finns synnerliga skäl kan Länsstyrelsen utse en eller flera ledamöter till styrelsen i föreningsstämmans ställe. I de fall det inte går att träffa en överenskommelse om arvode till denna ledamot beslutar Länsstyrelsen nivån på arvodet.

Vad kan vi medlemmar göra om styrelsen inte kallar till föreningsstämma?

Länsstyrelsen ska på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma om styrelsen inte kallar till ordinarie föreningsstämma i enlighet med föreningens stadgar. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar (eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna hos styrelsen) begär att extra föreningsstämma ska hållas och anger vilka de ärenden som ska behandlas, ska styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma. Stämman ska hållas så snart det är möjligt. Om detta inte sker utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem.

Vilka handlingar krävs och hur lång är handläggningstiden när länsstyrelsen ska kalla till föreningsstämma?

Till ansökan om kallelse till föreningsstämma ska bifogas:

 • Bestyrkta kopior av förenings stadgar.
 • Handling som visar att det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.
 • Uppge tidpunkt (datum och klockslag) och lokal med fullständig adress. För att få fram en rimlig tidpunkt för stämman bör, med beaktande av länsstyrelsens handläggningstid inklusive tid för överklagande, minst fyra veckor läggas till den max kallelsetid som anges i förenings stadgar.
 • Om kallelse enligt stadgarna ska skickas till varje medlem krävs kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser. Om länsstyrelsen skickar ut kallelserna debiterar länsstyrelsen föreningen kostnaden för portot. Om sökanden är villig att själv dela ut kallelserna önskas endast uppgift om antalet medlemmar.
 • Om kallelsen enligt stadgarna endast ska anslås på föreningens anslagstavlor, krävs bekräftelse från sökanden att hon/han åtar sig att anslå kallelsen samt uppgift om antalet anslagstavlor.

Kan en samfällighetsförening upplösas?

Ja, när den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. En förutsättning är att medlemmarna ska vara ense om upplösningen och länsstyrelsen ska medge det. Föreningen får ej upplösas förrän alla dess skulder betalats eller de medel som fordras för betalningen inkommit till länsstyrelsen.

Exempel: En vägsamfällighetsförening kan läggas ned om kommunen - på grund av att stadsbebyggelsen breder ut sig - tar över ansvaret för en vägsträcka som samfällighetsföreningen haft ansvar för tidigare.

Finns det någon annan myndighet eller organisation som sysslar med frågor om samfällighetsföreningar?

Ja.

Lantmäterimyndigheten i Örebro län är registreringsmyndighet för samfällighetsföreningar. De prövar också ändring av förrättningsutlåtande om exempelvis gemensamhetsanläggningar eller deltagande fastigheter.

Lantmäterimyndighetens webbplats

REV= Riksförbundet Enskilda Vägar är en stödförening för samfällighetsföreningars styrelser.

Riksförbundet Enskilda Vägars webbplats

Villaägarnas Riksförbunds webbplats

För mer information om samfällighetsföreningar, se aktuell lagtext hos Riksdagen, under Lagar och dokument - Lagar -
Svensk författningssamling - (SFS) lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Sveriges riksdags webbplats