Boende

Foto: Peter Sebestyén

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder, radonsanering av småhus samt energibidrag för bostadshus och vissa lokaler. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen lämnar information, råd och stöd till kommunerna i deras arbete i lov- och byggprocessen i allmänhet och tillsynsfrågor i synnerhet.

I arbetet ingår att

  • informera och besluta om statliga stöd
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
  • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
  • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.
  • informera byggnadsnämnderna om tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL)
  • följa upp och rapportera byggnadsnämndernas tillämpning av PBL till regeringen
  • utbilda och stödja byggnadsnämnderna i tillsynsfrågor och vid handläggning av ingripande