Bostadsmarknad

Länsstyrelserna i Sverige har uppdraget att göra analyser av hur bostadsmarknaden utvecklas i de olika länen. I uppdraget ska vi bland annat redovisa hur kommunerna lever upp till kraven i lagen (SFS 2000:1383) om kommunernas ansvar att ordna bostäder.
Bostadsbyggande

Länsstyrelserna ska se på i vilken mån planeringen av bostadsförsörjningen kan samordnas med övrig planering på olika nivåer. I analysen ska det också anges hur och i vilken omfattning som länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag till kommunerna. 

Bostadsmarknadsenkät 2016

Boverket har sedan 1989 haft uppdrag av regeringen att genomföra årliga undersökningar om bostadsmarknaden i landet. Länsstyrelsen samlar in uppgifter från länets kommuner som besvarar frågorna utifrån sina bedömningar.

På Boverkets webbplats finns nationell sammanställning av insamlade uppgifter. Dessa är även tillgängliga länsvis och för respektive kommun genom kartor. I några utvalda frågor finns även animerade kartor där utvecklingen går att följa över ett antal år.

Bostadsmarknadsanalys 2016

Bostadsmarknadsanalys 2016, omslag

I rapporten finns information om bostadsmarknadsläget i länet. Här går att finna kunskap om bostadsbyggande, färdigställda bostäder och planerat byggande.

Vidare innehåller rapporten information om läget på bostadsmarknaden för olika hushållsgrupper och hur kommunerna arbetar med bostadsförsörjningsfrågor.

I rapporten finns också en beskrivning av Länsstyrelsens roll och insatser inom bostadsförsörjningen samt hur regeringen arbetar för ökat bostadsbyggande.  

Läs hela rapporten

Läs foldern om rapporten