Söktjänster för fornlämningar

För att ta reda på vilka fornlämningar som finns i såväl marker som bebyggda områden finns flera söktjänster med lite olika användningsområden. Tjänsterna är allmänt tillgängliga genom internet.

Bild på Odins Flisor
Odins Flisor. Foto: Malin Larsson

Fornsök

Tjänsten tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet och ger möjlighet att ta del av uppgifterna i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS).

Du kan gå direkt till Fornsök genom att klicka här.

I tjänsten kan du söka via platsuppgifter eller genom att zooma in ett geografiskt område. En karta visar de registrerade fornlämningarna. I registret finns detaljerade uppgifter om fornlämningarna.

TIPS - Fornsök fungerar dåligt i flera standardwebbläsare. Om du har problem med sökbarheten i registret pröva med att använda Google Chrome.

Skogens Pärlor

Skogsstyrelsen har ett sökbart register med kultur- och fornlämningar i skogsmark. Det kallas "Skogens Pärlor" och visar registreringar som gjorts genom de så kallade Skog & Historia-inventeringarna. I vårt län har inventeringarna skett i begränsade områden. Uppgifterna är preliminära eftersom de inte är antikvariskt bedömda. Skogsstyrelsens register ska därför bara ses som ett komplement till Fornsök.

 "Skogens Pärlor" ger information om var de registrerade lämningarna finns, vilken typ av lämning det är, storleken på den samt ibland en beskrivning.

Du kan gå direkt till Skogens pärlor genom att klicka här.

I Skogens Pärlor kan du söka via platsuppgifter eller genom att zooma in ett geografiskt område. Objekten framträder vid zoomning närmare än 1:50 000. Klicka på objekten för att ta del av information om dem.

När de kultur- och fornlämningar som påträffats i Skog & Historia inventeringarna är kvalitetssäkrade kommer de att finnas i FMIS.

Webbgis

Länsstyrelsens webbGIS är en karttjänst där olika underlag för planering kan visas enskilt eller tillsammans. Karttjänsten kan till exempel visa var fornlämningar finns och på vilka fastigheter de är belägna, om de ligger inom riksintresseområden, naturreservat, exploaterade ytor med mera. I WebbGIS hittar du också den detaljerade information om enskilda fornlämningar som finns i Fornsök.

Du kan gå direkt till Länsstyrelsen Webbgis genom att klicka här.

Gör så här - Klicka på kartbilden och zooma in till det område du är intresserad av. I högermenyn klickar du på pilen till vänster om ”Infokartan”, "Kulturmiljövård" och "Fornlämningar". Klicka därefter i rutorna för ”Fornlämningar” punkt, linje eller ytobjekt.

Registren över fornlämningar ger en bra men inte fullständig bild av förekomsten av fornlämningar i länet. Det beror på att den systematiska fornlämningsinventeringen inte är heltäckande. Skogsmarken är i allmänhet mindre inventerad än det öppna landskapet. Även i välinventerade områden upptäcks nya lämningar.

Länsstyrelsen kan fornlämningsförklara lämningar som är yngre än 1850 om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

 

 Söktjänster

Riksantikvarieämbetet- fornsök

Riksantikvarieämbetet fornlämningsregister -  Fornsök

Skogsstyrelsen - skogens pärlor

Länk till Skogsstyrelsens register "Skogens pärlor"

 

Länsstyrelsen - webbgis