R på kartan

Kriterierna för vad som är en fast fornlämning finns beskrivet i lagen, och således även kriterierna för "run-R:et" - en av våra mest välkända kartsymboler. Symbolen finns med sedan 1938 då den ekonomiska kartan togs i bruk av Lantmäteriet.
Runsten i Tanum, Tanums kommun

Symbolen R, som finns på vissa kartor, till exempel WebbGIS, visar var det finns kända fornlämningar.

Uppgifterna om fornlämningar på fastighetskartan finns i FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem). I FMIS finns också information om övriga kulturhistoriska lämningar, till exempel torpgrunder, odlingsrösen, kvarnar och sågar.

Informationen i FMIS kommer från fornminnesregistret - FMR. Länsstyrelsen avgör, med stöd av kulturmiljölagen, vad som är fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.

Länsstyrelsen kan fornlämningsförklara lämningar som är yngre än 1850 om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.