Vad är en fornlämning?

En fornlämning berättar om människornas liv och verksamhet genom historien. Fornlämningar är varaktigt övergivna och är från tiden före år 1850.

Foto: Ulf Wiking, Vrångstad

Vad är en fornlämning?

De finns som enstaka lämningar eller i sammansatta miljöer, till exempel boplatser och gravfält, eller borgruiner och kulturlager i städer. Fornlämningar kan också vara skeppsvrak, gamla stenbroar, milstenar eller bestå av en särskild naturformation som förknippas med gamla traditioner.

Länsstyrelsen kan fornlämningsförklara lämningar som är yngre än 1850 om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.