Så går det arkeologiska arbetet till

Fornlämningar ska inte tas bort i onödan. Måste en fornlämning tas bort ska borttagandet stå i proportion till samhällsnyttan av en exploatering. Att undersöka en fornlämning kan vara kostsam för en exploatör. Den arkeologiska processen kan ta lång tid. En god framförhållning är därför viktig för alla parter.


Att söka kunskap om en enstaka fornlämning eller ett forntida sammanhang kan, om alla stegen blir nödvändiga ta avsevärd tid i anspråk. Foto: Ulf Wiking, Vrångstad

  • Det är Länsstyrelsen som utser den undersökare som ska genomföra de arkeologiska undersökningarna. Detta sker genom antingen direktval eller anbudsförfarande.
  • Anbudsförfarandet tillämpas vid större undersökningar (över 20 prisbasbelopp) och kan användas på exploatörens begäran även vid något mindre kostsamma undersökningar (mellan 5 och 20 prisbasbelopp).
  • Länsstyrelsen börjar med att skicka ett förfrågningsunderlag till en eller flera undersökare.
  • Undersökaren upprättar därefter en undersökningsplan med kostnadsberäkning. Undersökningsplanen ska godkännas av Länsstyrelsen.
  • Länsstyrelsen kontaktar därefter exploatören för att informera om kostnaden för den arkeologiska undersökningen. Vamligtvis är det exploatören som bekostar den arkeologiska undersökningen.