Steg 1: Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning kan göras om ett planerat arbetsföretag tar ett större markområde i anspråk. En utarbetad praxis är att området ska omfatta minst 10 000 kvadratmeter. Villkoret för en utredning är dock att det finns risk att okända fornlämningar kommer att beröras. Det är Länsstyrelsen som beslutar om en arkeologisk utredning ska utföras.
Fynd vid arkeologisk utgrävning. Lundskullen, Vårgårda kommun. Foto: Länsstyrelsen

Den arkeologiska utredningen består oftast av kart- och arkivstudier samt sammanställning och utvärdering av eventuella tidigare arkeologiska insatser. Även en bedömning av fornminnen och kulturlandskap inom det aktuella området bör ingå. Arkeologerna gör också en fältinventering med bedömningar av möjliga lägen för fornlämningar, till exempel boplatser. För att säkerställa bedömningen kan Länsstyrelsen även besluta om maskingrävda sökschakt.

Efter att den arkeologiska utredningen är avslutad skriver undersökaren en rapport som skickas till Länsstyrelsen och exploatören. Länsstyrelsen och exploatören samråder sedan om möjligheten att undvika ingrepp som gör att fornlämningar berörs.