Steg 3: Arkeologisk undersökning

Arkeologisk undersökning görs om ett planerat arbetsföretag inte kan undvika en fornlämning. Den berörda fornlämningen skall även kunna antas tillföra ny arkeologisk kunskap. Länsstyrelsen ställer då villkor om att en arkeologisk undersökning måste genomföras innan hela eller delar av fornlämningen får tas bort. Syftet med en arkeologisk undersökning är att dokumentera fornlämningen.
Arkeologisk utredning kan göras om ett planerat arbetsföretag tar ett större markområde i anspråk.

Efter undersökningen meddelar Länsstyrelsen exploatören att fornlämningen har tagits bort. Först därefter kan det planerade arbetsföretaget påbörjas. Efter det att Länsstyrelsen har godkänt undersökarens rapportmanus skickas den färdiga rapporten till Länsstyrelsen, exploatören och berörd kommun.

Länsstyrelsen kan även i undersökningens kravspecifikation ställa krav på att resultatet från undersökningen ska förmedlas till allmänhet och forskare. Detta kan exempelvis ske genom tematiska artiklar, utställningar och föredrag. Länsstyrelsen lägger också stor vikt att tillgodose förmedling till barn- och ungdomar.