Steg 2: Arkeologisk förundersökning

Om det planerade arbetsföretaget berör en känd fornlämning ska exploatören ansöka om tillstånd. Länsstyrelsen kan då komma att besluta om enarkeologisk förundersökning. Syftet är att avgränsa fornlämningen och bedöma hur mycket kunskap som kan tas fram vid en arkeologisk undersökning.
Lurö. Foto: Solveigh McKenzie

Länsstyrelsens målsättning är att exploateringen ska kunna utföras så att fornlämningen inte skadas. Om fornlämningens utbredning är fastställd är finns större möjligheter att planera så att fornlämningen inte påverkas. Vi måste även avgöra fornlämningens kunskapspotential för att bedöma om ingreppet kan tillåtas. Länsstyrelsen avgör även omfattning och inriktning på en eventuell arkeologisk undersökning (se steg 3 nedan).

Efter att den arkeologiska förundersökningen är avslutad skriver undersökaren en rapport som skickas till Länsstyrelsen och exploatören. En bedömning görs om det går att undvika påverkan på fornlämningen. Länsstyrelsen bedömer även om fornlämningens kunskapspotential motiverar en arkeologisk undersökning.