I skog och mark

Som skogsägare får du röja, gallra och avverka skog som växer på eller intill en fornlämning under förutsättning att det sker på ett sådant sätt att lämningen inte skadas. Däremot krävs tillstånd, enligt kulturmiljölagen, för att plantera skog i anslutning till fornlämningar.

Om du även planerar att markbereda, bryta stubbar, gräva diken eller anlägga en väg, har du skyldighet att ta reda på om det berör några fornlämningar och, i så fall,  ha tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Det är också viktigt att alla som arbetar med skogsbruksåtgärder i anslutning till fornlämningar ska vara informerade om de eventuella villkor som gäller enligt kulturmiljölagen.