När behövs ett tillstånd?

Allt arbete som innebär ingrepp i fornlämning eller i fornlämningsområdet kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Det innebär att det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Genom Kulturmiljölagen (1988:950) omfattas fornlämningar av ett generellt skydd. Det innebär att nyupptäckta fornlämningar skyddas automatiskt. Om du under pågående markarbeten påträffar en fornlämning, måste du därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens prövning

När fornlämningar berörs av exploatering beslutar Länsstyrelsen om vilka arkeologiska insatser som krävs. Vi bestämmer hur arbetet ska genomföras samt vem som ska utföra det. Ibland kan Länsstyrelsen även besluta om en arkeologisk utredning. Den utförs för att ta reda på om det finns okända fornlämningar inom ett arbetsområde.  Ofta uppmärksammas behovet av utredning eller av andra arkeologiska insatser i samband med planläggning inför exploateringen.

Länsstyrelsen beslutar även om behovet av arkeologiska insatser under vattenytan. Marinarkeologiska undersökningar kan bli aktuella vid exempelvis utläggningar av kablar, ledningar, utbyggnader av hamnar, vindkraftparker eller muddringar.

Den arkeologiska processen består av tre steg och handläggningstiden beror på om alla de tre stegen i processen blir nödvändiga. En orsak till att den arkeologiska processen kan dra ut på tiden är att det under normala omständigheter inte görs några arkeologiska undersökningar vintertid.

Arkeologiska undersökningar

Vid uppdragsarkeologiska ärenden involveras länsstyrelse, exploatör och ett uppdragsarkeologiskt företag.

  • Länsstyrelsens uppgift är att garantera att god uppdragsarkeologi utförs till en rimlig kostnad i förhållande till vetenskapligt resultat.
  • Exploatören söker tillstånd och är kostnadsansvarig för den arkeologiska undersökningen.
  • Det uppdragsarkeologiska företaget utför arbetet.