Arbete som berör fornlämning

Den som planerar ett arbetsföretag ska i god tid ta reda på om arbetena berör lagskyddade fornlämningar. Om så är fallet ska Länsstyrelsen kontaktas.

Det är viktigt att så tidigt som möjligt veta om de planerade arbetena berör fornlämning. Allt arbete som innebär ingrepp inom fornlämning och dess omgivande område kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det innebär att det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning. Genom att inhämta information om fornlämningar i FMIS ser du hur fornlämningar ligger på fastighetskartan. Därefter kontaktar du länsstyrelsen.

Genom Kulturmiljölagen (1988:950) omfattas fornlämningar som daterats till före 1850 av ett generellt skydd. Om du under pågående markarbeten påträffar en idag okänd fornlämning, måste du omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens prövning

När fornlämningar berörs av en exploatering kan Länsstyrelsen besluta om arkeologiska insatser. Länsstyrelsen beslutar också om hur arbetet ska genomföras samt vem som ska utföra det. Behovet av arkeologiska insatser uppmärksammas ofta i samband med planläggning inför en exploatering.

Länsstyrelsen beslutar även om behovet av arkeologiska insatser vid arbetsföretag under vattenytan. Marinarkeologiska undersökningar kan bli aktuella vid exempelvis utläggningar av kablar eller ledningar, anläggning av hamnar eller muddringar.