Avverkning nära fornminne

Mål: ärendet tar 3,5 månader

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Skogsstyrelsen skickar alla avverkningsanmälningar som berör fornlämningar direkt till Länsstyrelsen.

Efter att Länsstyrelsens handlagt ärendet skickas beslut till fastighetsägaren, med kopia till eventuellt ombud. Beslutet innehåller de villkor som gäller för plantering av ny skog. Exempel på villkor är förbud att markbereda eller att bryta stubbar där fornlämningar finns.

Av villkoren framgår också hur nära fornlämningarna du får plantera. Till varje beslut hör också en karta som visar avverkningsområdet och hur stora områden som omfattas av villkoren.

Fastighetsägaren ansvarar för att de personer som ska utföra avverkningen informeras om innehållet i Länsstyrelsens beslut.

Ibland kan det vara svårt att på platsen hitta de fornlämningar som finns registrerade i fornminnesregistret FMIS. Då kan du kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet som kan hjälpa till med markering i fält. Hör av dig i god tid, gärna en månad innan avverkningen ska påbörjas.