Ansökan och blanketter

Om du planerar ett arbete som berör en fornlämning med
tillhörande fornlämningsområde ska du ta kontakt med
Länsstyrelsen för samråd. Om det inte går att undvika att
det planerade arbetet påverkar fornlämningen ska du sända
en ansökan om tillstånd att få förändra fornlämningen. Alla
ingrepp i fornlämningar kräver länsstyrelsens tillstånd.
Länsstyrelsen prövar därefter om tillstånd kan lämnas för
ingrepp i den berörda fornlämningen.