Ansökan om ingrepp

Ska du genomföra ett projekt som innebär att en fornlämning eller en fornlämnings närområde blir påverkat på något sätt så måste du söka om tillstånd för att göra ingreppet. Ett tillstånd bedöms utifrån Kulturmiljölagens bestämmelser (SFS 1988:950) och vägs mellan nyttan att bevara fornlämningen och området omkring den mot nyttan med ditt föreslagna projekt.

Läs mer om hur vi arbetar och hur du som exploatör påverkas och kan påverka ärendegången i broschyren Bygga och bevara. På Riksantikvarieämbetets hemsida finns ytterligare information som rör fornlämningar i planering och byggande.