Fiber/elledning – samråd och tillstånd enligt kulturmiljölagen

Om förläggning av fiberkabel sker genom plöjning/kedjegrävning bedömer Länsstyrelsen att åtgärden kan genomföras utan särskilt samråd enligt kulturmiljölagen under förutsättning att följande råd och anvisningar följs.

Ibland behövs andra prövningar exempelvis biotopskyddsdispens eller en anmälan om vattenverksamhet. Det krävs i regel tillstånd eller dispens för de flesta typer av intrång i skyddade områden. Exempel på skyddade områden är naturreservat, kulturreservat, beslutade biotopskyddsområden och djurskyddsområden.

Råd och anvisningar  

Undvik fornlämningar och deras skyddsområde (se höger, Avstånd). Om ni måste vara nära, respektera de skyddsavstånd som framgår i rutan intill. I annat fall kan ingreppet vara tillståndspliktigt. Kontakta i så fall Länsstyrelsen och använd mallen.  

Mall fornlämningar

Anvisningar

  • Plöj eller kedjegräv (schaktning inom/i närheten av fornlämning kräver tillstånd)
  • Lägg ledningen i vägen eller i äldre ledningsschakt där marken redan är ianspråktagen
  • Följ befintliga strukturer (vägar, dikeskanter, åkerkanter etc)
  • Kör inte i onödan i närheten av fornlämningar med maskiner som kan skada en fornlämning exempelvis genom hjulspår, högt tryck etc.    

Gravar, gravfält

Vid passage av gravar och gravfält krävs stor försiktighet. Respektera skyddsavstånden. Vid osäkerhet kontakta Länsstyrelsen. Använd mallen nedan.

Exempel på gravtyper i FMIS: Hög, stensättning, hällkista, rest sten, domarring, röse, gånggrift, gravfält, gravgrupp.

Instruktioner vid tillståndsansökan

Instruktioner till fornlämningsmallen/tillståndsansökan enligt kulturmiljölagen (KML).

Så här går ansökan enligt KML till:

  1. Föreningen fyller i mallen med kontaktinformation samt de gravar/fornlämningar som hamnar inom de angivna gränserna (se ruta). Markägarförteckningen för berörda fornlämningar fylls i. I och med att den fylls i intygar föreningen att man har avtal med alla berörda markägare.
  2. Mallen e-postas sedan i wordformat till vastragotaland@lansstyrelsen.se där den diarieförs.
  3. Länsstyrelsen granskar materialet och återkommer eventuellt till föreningen för justeringar. I annat fall skrivs tillstånd på befintligt underlag.

 Avstånd

Boplatser, by- och gårdstomter: Inget tillstånd behövs för plöjning/kedjegrävning i väg/dike/åkerkant/äldre ledningsschakt. Annars krävs tillstånd.

Hällristning, skålgropar: 5 meter (utanför häll/berg)

Hällristning, figurristning: 10 meter (utanför häll/berg).

Gravfält: 30 meter.

Enstaka gravar: 15 meter om graven ligger i ett högre topografiskt läge (på en bergsknalle och ledningen går i åkern nedanför). I övriga fall 30 meter.

Milstolpar, väghållningsstenar: 5 meter.

Bebyggelselämningar och fossil åker: plöjning bör ske utanför fornlämningens avgränsning enligt FMIS.

Gropar med/utan vallar: 10 meter.