Tillstånd och ansökan

Om du planerar ett arbete som berör en fornlämning eller ett fornlämningsområde, eller om du vill använda metallsökare, ska ansökan om tillstånd sändas till Länsstyrelsen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alla åtgärder som berör fornlämningar eller andra lämningar från senare tid ska planeras och utföras på ett sådant sätt att lämningarna inte påverkas eller påverkas så lite som möjligt.

Ett provschakt kan ge många svar.
Foto: Anna-Lena Gerdin, Länsstyrelsen.

Fornlämningar och fornlämningsområden har ett starkt lagskydd i from av kulturmiljölagen. Utgångspunkten i lagstiftningen är att fornlämningar ​ska bevaras.

Ansökan ska innehålla uppgifter om vad arbetet omf​attar, vem som är markägare (om annan än sökande) och detaljerade kartor som visar vilket markområde som kommer att tas i anspråk.​​

Om ansökan innebär att fornlämningen eller delar av den måste tas bort, prövas frågan hos Län​sstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan, förutom av sökand​e, överklag​​a​s av Ri​​ksantikv​arieämbetet och undersökningen kan därför inte påbörjas innan b​eslutet vunnit laga kraft.​​​

Arkeologi