Lagstiftning

Fornlämningar är spår efter äldre tiders mänskliga verksamhet och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. I vissa fall kan dock Länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp eller borttagande av fornlämningen.