Frågor och svar

Här har vi sammanställt en mängd vanliga frågor och svar inom arkeologi och fornlämningar.

- Jag har ett ärende hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Hur långt har det kommit?

Handläggningstiden för två ärendegrupper, avverkningar och ansökan om ingrepp hittar du här:

Avverkning nära fornminne

Ansökan ingrepp i fast fornlämning

- Jag har fornlämningar på min fastighet. Hur får jag reda på vad det är?

Har du dator så kan du söka i Länsstyrelsens WebbGis eller på Riksantikvarieämbetes hemsida Fornsök, för att få veta vad det är.

Hittar du inte den information du behövde? Kontakta då Länsstyrelsens kulturmiljöenhet via brev eller via e-post.  

- Jag ska bygga och planerar att gräva  där det finns fornlämningar. Vad skall jag göra?

Om det finns fornlämningar där du planerar att bygga och/eller göra markarbeten krävs det alltid tillstånd från Länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen. Du kan kontakta Länsstyrelsens handläggare för ett kortare samråd. Ansökan om tillstånd ska ske i god tid innan du påbörjar ditt arbete och skickas in till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

- Vad betyder R-märkt?

Kort och gott, r-märkt betyder "R på kartan".

- Jag skulle vilja stycka av min mark. Hur får jag reda på om fornlämningar berörs?

Vid avstyckningar av markområden är man alltid skyldig att ta reda på om fornlämningar kan komma att beröras. Man bör också kontakta Lantmäteriet för samråd innan förrättningen. Har du dator så kan du söka i Länsstyrelsens WebbGis  eller på Riksantikvarieämbetes hemsida Fornsök.

Hittar du inte den information du behövde? Kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet via brev eller via e-post.

- Jag ska göra en tillbyggnad och utföra ett markarbete ett markområde och det ligger fornlämningar i närheten. Vad ska jag göra?

Vid uppförande av byggnader, tillbyggnader eller vid andra arbetsföretag, där fornlämningar kan komma att beröras, är man alltid skyldig att i god tid samråda med Länsstyrelsen.

Arbetet kan dessutom kräva tillstånd i enlighet med bestämmelserna i kulturmiljölagen. Kontakta därför Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i god tid via brev eller via mail. Ange fastighetens beteckning. Skicka med en karta och markera fastighetens utbredning, den planerade tillbyggnaden och markområdet där markarbetet ska utföras.

- Finns det blanketter för att söka tillstånd hos Länsstyrelsen?

Ja, det finns blanketter för några tillstånd. Blanketterna finns här.

- Jag har en metallsökare. Måste man ha tillstånd för att använda den?

Att använda en metallsökare i Sverige kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen i enlighet kulturmiljölagen. Tillståndet utfärdas vanligtvis på 2 år. Ansökningsblankett ska skickas in till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Blankett finns här.