Dokumentationsprojektet i Tanums världsarv

Med början i maj 2016 kommer samtliga 616 registrerade hällristningar inom Världsarvet Tanums hällristningar att dokumenteras med 3D laserteknik. Arbetet kommer att pågå ett par månader om året under en period av 3-4 år.
Dokumentationsprojektet i Tanums världsarv

Syftet med projektet är att dokumentera hällristningarna med hjälp av 3D skanningsteknik och fotografier. Dokumentationen är ett viktigt underlag för dels den tillsynsplan för världsarvets hällristningar som ska arbetas fram, dels det kontinuerliga arbetet med att vårda och bevara ristningarna. Utöver detta kommer det framtagna materialet också tillgängliggöras via webben till allmänheten och forskarvärlden.

Dokumentationsprojekt Tanum VärldsarvDe senaste årens utveckling inom digital mätteknik har öppnat för nya dokumentationsmetoder. Länsstyrelsen i Västra Götaland drev under två månader år 2015 ett utvärderingsprojekt där tre digitala dokumentationstekniker testades på hällristningar. De tre metoderna var: 3D skanningsteknik med rödlaser och vitljus samt digital fotogrammetri (Structure from motion (SfM)). Utvärderingen av projektet visade att 3D-dokumentation med hjälp av rödlaser var den mest noggranna, effektiva och användarvänliga metoden. Därför beslutade länsstyrelsen att införskaffa en laserskanner och påbörja dokumentation av världsarvets hällristningar 2016.

I december 1994 upptogs 616 av hällristningarna i Tanums socken på UNESCO:s världsarvslista. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, är en organisation inom FN som bildades 1945. Organisationens syfte är att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur. Som en del i sitt arbete utser UNESCO platser och kulturarv av stor betydelse för mänskligheten.

Enligt världsarvskonventionens artikel 4 framgår det att:
“De länder som undertecknar konventionen erkänner att skyldigheten att säkerställa identifiering, skydd, bevarande, levandegörande och överlämnande till kommande generationer av det kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 och som befinner sig på dess territorium främst tillkommer denna stat” (artikel 4)

För att uppfylla kraven i artikel 4 i världsarvskonventionen måste det göras en fullständig dokumentation av hällristningarna i Tanums världsarvsområde. I det arbetet ingår att både avbilda de 616 kända hällristningspanelerna och fastställa deras bevarandetillstånd. Hällristningarna inom området har sporadiskt dokumenterats med olika metoder i snart 200 år men det finns idag ingen fullständig dokumentation av samtliga hällristningar. Exempel på använda dokumentationsmetoder är avteckningar, frottage, plastkalkeringar, fotografering, avgjutning i gips och fotogrammetri.