Västra Götalands läns författningssamling

Länsstyrelsen ger ut Västra Götalands läns författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av Länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Vägverket, numera Trafikverket, har utfärdat.

Från och med den 1 januari 2005 publiceras länets författningssamling på internet.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län upprättar varje år en sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar samt lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse inom länet.

I sammanställningen redovisas

I. Allmänna föreskrifter och upplysningar

II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa lokala trafikföreskrifter

III. Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1

IV. Lämpliga leder och gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon inom vissa tätorter

Föreskrifterna i författningssamlingen publiceras i pdf-format.

Den version av en föreskrift som återges på internet saknar i vissa fall bilagor eller bilder. Återgivningen kan även i övrigt visa sig inte överensstämma helt med den tryckta utgåvan. I sådant fall är det alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Enstaka exemplar av Västra Götalands läns författningssamling kan beställas utan kostnad. Vid beställning bör föreskriftens nummer anges. Ange vid beställningen även namn, utdelningsadress och gärna telefonnummer dagtid.